Family book of Wilhelmina Constantia Staeck

Spouses