Einwohnerbuch Danziger Landkreise 1927-1928

Gustav Holz

Name
Gustav Holz
Vornamen
Gustav
Nachname
Holz
Geburtja

Beruf
Pächter
1927
Wohnsitz 1927
Adresse: Gischkauer Straße 4
Todja


QuelleEinwohnerbuch Danziger Landkreise 1927-1928
Text:

Einwohnerbuch Seite 103 - Jahrgang 1927
Pächter Gustav Holz